messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box กองคลัง
นางสาวพิมพ์ชญา ลาภภาภรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
ติดต่อ : 0817447703
นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิ์สยาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจำลักษณ์ ก่ำมอญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐณิชา เจริญดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสาวิตรี สวัสดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวศุภรัตน์ อำลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิจิตรา เจือจูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองคลัง)
นางสาวฐานิตา เกตุสำราญ
คนงานทั่วไป