องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box ฝ่ายบริหาร
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020
นายรถ ศรเชน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0870835337
นางสำรวย บุญชื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0818892028
นายณัฐพล ขุนลี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0926531755
account_box ฝ่ายสภา
นางกฤษฎาพร เชื้อเพชร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0811350580
นายสุชาติ สวัสดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0929725173
นางธัญญารัตน์ สีวันทา
เลขานุการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0617437477
นางสาวกองแก้ว อนันต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 1
ติดต่อ : 0860862139
นางทองใบ ญาณโอสถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 2
ติดต่อ : 0822637893
นางบัวควน สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 3
ติดต่อ : 0626189449
นายทอง คำพุฒ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 4
ติดต่อ : 0952865090
นายมงคล บุญโฉ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 6
ติดต่อ : 0871174624
นายมงคล พรหมบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 8
ติดต่อ : 0963856151
นายชัยภัทร จิตรเฉย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 9
ติดต่อ : 0861783442
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(จ่าเอกอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : pppr4569@gmail.com
นางสาวพิมพ์ชญา ลาภภาภรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวัลลภ พุกชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักงานปลัด
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(นางสาวนิภาพร ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายพงศกร มาช่วย)
นักการภารโรง
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์
(นางคะนึง สุวรรณ์)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวพิมพ์ชญา ลาภภาภรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางจำลักษณ์ ก่ำมอญ)
จนท.การเงินและบัญชี
(นางสาวสิริกัญญา ยืนยง)
ผช.พนง.จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายวัลลภ พุกชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอดิศักดิ์ จันทร์พร
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
ติดต่อ : 0802874177
(นายคำจอน คำรอด)
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสุวภัทร ภักดีศรี)
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
ผช.เจ้าพัฒนาชุมชน