info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 78
เมื่อวาน 190
เดือนนี้ 2,567
เดือนที่แล้ว 5,157
ทั้งหมด 16,297

account_box ฝ่ายบริหาร
(นายบุญธรรม นพรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายบุญธรรม นพรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายรถ ศรเชน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายรถ ศรเชน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายรัก คำหวาน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายรัก คำหวาน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายเล็ก คำหวาน)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายเล็ก คำหวาน)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
account_box ฝ่ายสภา
(นายณัฐพล ขุนลี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายณัฐพล ขุนลี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายบรรพต ม่วงวิจิตร)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายบรรพต ม่วงวิจิตร)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายจรูญศักดิ์ จันทร์อินทร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายจรูญศักดิ์ จันทร์อินทร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายชัยวุฒิ คำพุฒ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายชัยวุฒิ คำพุฒ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายโกศัย จันทร์ขาว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายโกศัย จันทร์ขาว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายบาหยัน จินดาเนตร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายบาหยัน จินดาเนตร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางคำเพียร ชัยต้น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางคำเพียร ชัยต้น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายเสน่ห์ เสวตพันธ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายเสน่ห์ เสวตพันธ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายสุชาติ สวัสดี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายสุชาติ สวัสดี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางชูศรี คำหวาน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางชูศรี คำหวาน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายมาลัย ปานนพคุณ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายมาลัย ปานนพคุณ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายเดช ติดต่อ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายเดช ติดต่อ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายวิชัย ใจดี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายวิชัย ใจดี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายสมบัติ พ่วงธรรม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายสมบัติ พ่วงธรรม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายชัยภัทร จิตเฉย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายชัยภัทร จิตเฉย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางกฤษฎาพร เชื้อเพชร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางกฤษฎาพร เชื้อเพชร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายปั่น พันธรณี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายปั่น พันธรณี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(จ่าเอกอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(จ่าเอกอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นายกฤษดาพร ชูติกุลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤษดาพร ชูติกุลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักงานปลัด
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นายคมสัน ชัยวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายคมสัน ชัยวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(นางสาวนิภาพร ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนิภาพร ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวศิรินภา ไตรรัตน์)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นางสาวศิรินภา ไตรรัตน์)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นายพงศกร มาช่วย)
นักการภารโรง
(นายพงศกร มาช่วย)
นักการภารโรง
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์
(นางคะนึง สุวรรณ์)
คนงานทั่วไป
(นางคะนึง สุวรรณ์)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนุจรี สุทธิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวนุจรี สุทธิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางจำลักษณ์ ก่ำมอญ)
จนท.การเงินและบัญชี
(นางจำลักษณ์ ก่ำมอญ)
จนท.การเงินและบัญชี
(นางสาวสิริกัญญา ยืนยง)
ผช.พนง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวสิริกัญญา ยืนยง)
ผช.พนง.จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
(นายกฤษดาพร ชูติกุลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤษดาพร ชูติกุลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายคำจอน คำรอด)
คนงานทั่วไป
(นายคำจอน คำรอด)
คนงานทั่วไป
(นายธนพร ชูติกุลัง)
ผช. จนท.ธุรการ
(นายธนพร ชูติกุลัง)
ผช. จนท.ธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวพิมพ์วดี โตยิ่ง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวพิมพ์วดี โตยิ่ง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวบุหงา อ่อนแล)
ผช.จนท.นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวบุหงา อ่อนแล)
ผช.จนท.นักพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายบุญธรรม นพรัตน์)
นายก อบต.คลองเกตุ