info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 93
เดือนนี้ 3,858
เดือนที่แล้ว 8,908
ทั้งหมด 43,157

account_box ฝ่ายบริหาร
(นายบุญธรรม นพรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742
(นายบุญธรรม นพรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742
(นายรถ ศรเชน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : dddj1356@gmail.com
(นายรถ ศรเชน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : dddj1356@gmail.com
(นายรัก คำหวาน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : sukd2564@gmail.com
(นายรัก คำหวาน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : sukd2564@gmail.com
(นายเล็ก คำหวาน)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : ssn78965@gmail.com
(นายเล็ก คำหวาน)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : ssn78965@gmail.com
account_box ฝ่ายสภา
(นายณัฐพล ขุนลี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายณัฐพล ขุนลี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายบรรพต ม่วงวิจิตร)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายบรรพต ม่วงวิจิตร)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายจรูญศักดิ์ จันทร์อินทร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายจรูญศักดิ์ จันทร์อินทร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายชัยวุฒิ คำพุฒ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายชัยวุฒิ คำพุฒ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายโกศัย จันทร์ขาว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายโกศัย จันทร์ขาว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายบาหยัน จินดาเนตร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายบาหยัน จินดาเนตร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางคำเพียร ชัยต้น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางคำเพียร ชัยต้น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายเสน่ห์ เสวตพันธ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายเสน่ห์ เสวตพันธ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายสุชาติ สวัสดี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายสุชาติ สวัสดี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางชูศรี คำหวาน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางชูศรี คำหวาน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายมาลัย ปานนพคุณ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายมาลัย ปานนพคุณ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายเดช ติดต่อ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายเดช ติดต่อ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายวิชัย ใจดี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายวิชัย ใจดี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายสมบัติ พ่วงธรรม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายสมบัติ พ่วงธรรม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายชัยภัทร จิตเฉย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายชัยภัทร จิตเฉย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางกฤษฎาพร เชื้อเพชร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นางกฤษฎาพร เชื้อเพชร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายปั่น พันธรณี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(นายปั่น พันธรณี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(จ่าเอกอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : pppr4569@gmail.com
(จ่าเอกอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : pppr4569@gmail.com
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ : dddj5986@gmail.com
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ : dddj5986@gmail.com
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักงานปลัด
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ : dddj5986@gmail.com
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ : dddj5986@gmail.com
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
(นายคมสัน ชัยวงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายคมสัน ชัยวงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(นางสาวนิภาพร ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนิภาพร ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวศิรินภา ไตรรัตน์)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นางสาวศิรินภา ไตรรัตน์)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นายพงศกร มาช่วย)
นักการภารโรง
(นายพงศกร มาช่วย)
นักการภารโรง
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์
(นางคะนึง สุวรรณ์)
คนงานทั่วไป
(นางคะนึง สุวรรณ์)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนุจรี สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวนุจรี สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางจำลักษณ์ ก่ำมอญ)
จนท.การเงินและบัญชี
(นางจำลักษณ์ ก่ำมอญ)
จนท.การเงินและบัญชี
(นางสาวสิริกัญญา ยืนยง)
ผช.พนง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวสิริกัญญา ยืนยง)
ผช.พนง.จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
จนท.ธุรการ
ว่าง
จนท.ธุรการ
(นายคำจอน คำรอด)
คนงานทั่วไป
(นายคำจอน คำรอด)
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวพิมพ์วดี โตยิ่ง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวพิมพ์วดี โตยิ่ง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวบุหงา อ่อนแล)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวบุหงา อ่อนแล)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวชนาภา คำหวาน)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวชนาภา คำหวาน)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742