องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box ฝ่ายบริหาร
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020
นายรถ ศรเชน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0870835337
นางสำรวย บุญชื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0818892028
นายณัฐพล ขุนลี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0926531755
account_box ฝ่ายสภา
นางกฤษฎาพร เชื้อเพชร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0811350580
นายสุชาติ สวัสดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0929725173
นางธัญญารัตน์ สีวันทา
เลขานุการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0617437477
นางสาวกองแก้ว อนันต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 1
ติดต่อ : 0860862139
นางทองใบ ญาณโอสถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 2
ติดต่อ : 0822637893
นางบัวควน สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 3
ติดต่อ : 0626189449
นายทอง คำพุฒ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 4
ติดต่อ : 0952865090
นายมงคล บุญโฉ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 6
ติดต่อ : 0871174624
นายมงคล พรหมบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 8
ติดต่อ : 0963856151
นายชัยภัทร จิตรเฉย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 9
ติดต่อ : 0861783442
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง/ระดับต้น)
(จ่าเอกอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
ติดต่อ : 0629395646
นางสาวพิมพ์ชญา ลาภภาภรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
ติดต่อ : 0817447703
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าที่ร้อยเอกณัฐกร ยะสะกะ
นิติกรชำนาญการ
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2 (วิทยฐานะ ชำนาญการ)
นางสาวศิริณญา นนสีไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางปฐมา สุขเอียด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวขนิษฐา พุ่มลำเจียก)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ บรรทัดจันทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวอลิสา ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอินทิราพร กำแซง
คนงานทั่วไป
(นายพงศกร มาช่วย)
ภารโรง
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า)
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)
นายสุชาติ ช่อขาว
ยาม
นางสาวสิริรัตน์ บำรุงเขตร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณิชมน แก้วประไพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศพด.)
นางไสว ช่อขาว
แม่บ้าน (ศพด.)
account_box กองคลัง
นางสาวพิมพ์ชญา ลาภภาภรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
ติดต่อ : 0817447703
นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิ์สยาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจำลักษณ์ ก่ำมอญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐณิชา เจริญดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสาวิตรี สวัสดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวศุภรัตน์ อำลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิจิตรา เจือจูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองคลัง)
นางสาวฐานิตา เกตุสำราญ
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น)
นายอดิศักดิ์ จันทร์พร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ติดต่อ : 0802874177
(นายคำจอน คำรอด)
คนงานทั่วไป
นายจักรี ดวงดี
ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
นายณัฐภัทร จันทร์พร
ปฏิบัติงานด้านโยธา
นางสาวจิราภรณ์ จูน้อย
คนงานทั่วไป
นายนัฐพงศ์ พัดยนต์
พนักงานขับรถขยะมูลฝอย
นายณัฐพงษ์ สุระ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย
นายธนัตถ์ นิลาบุตร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย
account_box กองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(นางสุวภัทร ภักดีศรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางจัทร์พิมพ์ จันทร์เปล่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสิริกัญญา ยืนยง
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)
นางสาวพรรณนิภา ชมบุญ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองสวัสดิการสังคม)