info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 248
account_box ฝ่ายบริหาร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
account_box ฝ่ายสภา
ว่าง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
เลขานุการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
เลขานุการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(จ่าเอกอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : pppr4569@gmail.com
(จ่าเอกอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : pppr4569@gmail.com
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ : dddj5986@gmail.com
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ : dddj5986@gmail.com
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักงานปลัด
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ : dddj5986@gmail.com
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ : dddj5986@gmail.com
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
(นายคมสัน ชัยวงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายคมสัน ชัยวงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(นางสาวนิภาพร ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนิภาพร ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวศิรินภา ไตรรัตน์)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นางสาวศิรินภา ไตรรัตน์)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นายพงศกร มาช่วย)
นักการภารโรง
(นายพงศกร มาช่วย)
นักการภารโรง
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์
(นางคะนึง สุวรรณ์)
คนงานทั่วไป
(นางคะนึง สุวรรณ์)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนุจรี สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวนุจรี สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางจำลักษณ์ ก่ำมอญ)
จนท.การเงินและบัญชี
(นางจำลักษณ์ ก่ำมอญ)
จนท.การเงินและบัญชี
(นางสาวสิริกัญญา ยืนยง)
ผช.พนง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวสิริกัญญา ยืนยง)
ผช.พนง.จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
จนท.ธุรการ
ว่าง
จนท.ธุรการ
(นายคำจอน คำรอด)
คนงานทั่วไป
(นายคำจอน คำรอด)
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวพิมพ์วดี โตยิ่ง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวพิมพ์วดี โตยิ่ง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวบุหงา อ่อนแล)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวบุหงา อ่อนแล)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวชนาภา คำหวาน)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวชนาภา คำหวาน)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คลองเกตุ
ว่าง
นายก อบต.คลองเกตุ