องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box สำนักงานปลัด
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(นางสาวนิภาพร ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายพงศกร มาช่วย)
นักการภารโรง
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์
(นางคะนึง สุวรรณ์)
คนงานทั่วไป