messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าที่ร้อยเอกณัฐกร ยะสะกะ
นิติกรชำนาญการ
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2 (วิทยฐานะ ชำนาญการ)
นางสาวศิริณญา นนสีไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางปฐมา สุขเอียด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวขนิษฐา พุ่มลำเจียก)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ บรรทัดจันทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวอลิสา ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอินทิราพร กำแซง
คนงานทั่วไป
(นายพงศกร มาช่วย)
ภารโรง
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า)
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)
นายสุชาติ ช่อขาว
ยาม
นางสาวสิริรัตน์ บำรุงเขตร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณิชมน แก้วประไพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศพด.)
นางไสว ช่อขาว
แม่บ้าน (ศพด.)