messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box กองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(นางสุวภัทร ภักดีศรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางจัทร์พิมพ์ จันทร์เปล่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสิริกัญญา ยืนยง
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)
นางสาวพรรณนิภา ชมบุญ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองสวัสดิการสังคม)