messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
volume_down ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
ประกาศ เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ถ.5/8 และ ผ.ถ.5/8 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
(เปลี่ยนแปลง) คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
(เปลี่ยนแปลง) คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่รวบรวมคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
ประกาศ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ผ.ถ.3/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศ เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/5 และ ผ.ถ.4/5 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/4 และ ผ.ถ.4/4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.กกต.อบต.คลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
ประกาศ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ผ.ถ.1/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ส.ถ.1/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.คลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1