ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณสระวัดห้วยรวก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง