ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายแจ้ง ใจยินดี ถึงบ้านนายสมควร ใจยินดี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง