ชื่อเรื่อง : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง