ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางไฉน เที่ยงสาย ถึงบ้านนางสาวมนัส นาคประกอบ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง