ชื่อเรื่อง : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อน้ำยาง CRS-2 ขนาด 18 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง