ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Original Xerox CT351168) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง