ชื่อเรื่อง : จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๑๐๒๔ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง