ชื่อเรื่อง : ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร กล่องกระดาษ รสจืด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง