ชื่อเรื่อง : จ้างขออนุมัติจ้างทำ อาหารว่าง และน้ำดื่มในการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินเงินของหน่อยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง