ชื่อเรื่อง : จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง