ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง