ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายกิ่ง พรหมอ่อน ถึงนานายเหนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง