ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง