info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 64
เมื่อวาน 176
เดือนนี้ 2,553
เดือนที่แล้ว 5,143
ทั้งหมด 16,283

today แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

เกี่ยวกับเรา.


วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

          สรรสร้างการศึกษา  พัฒนาการคมนาคม  บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

          ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน   มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    2.2 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

 

          1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านตำบลน่าอยู่                               ประกอบ   8    แนวทาง

                   1)  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

                   2)  จัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

                   3)  พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข

                   4)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

                    5)  นันทนาการและการกีฬา

                   6)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

                   7)  สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

                   8)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณี

                                                                             ประกอบด้วย   2   แนวทาง

                   1)  พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของคนใจชุมชน

                   2)  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

          3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง                             ประกอบด้วย   1 แนวทาง

                   1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

          4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ                      ประกอบด้วย  1  แนวทาง

                   1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

          5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ      ประกอบด้วย    4   แนวทาง

                    1)  พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

 2)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 3)  พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

2.3 เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลน่าอยู่

              เป้าประสงค์

          1. ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอทั่วถึงและมีมาตรฐาน

          2. พัฒนาการกีฬานันทนาการและเสริมสร้างสุขภาพให้ประชากร

          3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          4. สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพที่ดี

          5. ประชากรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

          6. ตำบลคลองเกตุ มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีคงอยู่กับประชากร

           7. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

               

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.ก่อสร้างปรับปรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

1.จำนวนเส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น

2.จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ปรับปรุงบำรุงรักษา

3.จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

4.ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความพึงพอใจ

2.การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

1.จำนวนการขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น

2.จำนวนการขุดคลอง แหล่งน้ำ และคลองส่งน้ำ

3.พัฒนาด้านพัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข

1.ร้อยละของประชากรทั้งหมดมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ประชาชนทุกคนได้รับการบริหารจากแพทย์สาธารณสุขที่มีคุณภาพ

4.การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.ร้อยละของเด็กเยาวชนและประชาชนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2.ปัญหายาเสพติดลดลงหรือไม่มี และชุมชนแข็งแรง

5.การพัฒนาเกี่ยวกับนันทนาการและการกีฬา

1.การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการครอบคลุม 10 หมู่บ้าน

2.การปรับปรุงสนามกีฬา พร้อมจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับโรงเรียนในเขตตำบลคลองเกตุและทุกหมู่บ้าน

3.ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

4.ประชาชนมีความพึงพอใจ

6.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.ร้อยละของประชากรที่ให้ความร่วมมือในการเพิ่มอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ร้อยละของชุมชนที่เสี่ยงภัยมีมาตรการป้องกันภัย

3.ร้อยละของประชากรที่ได้รับการช่วยเหลือจากภัยพิบัติต่าง

4.ร้อยละของประชากรมีความพึงพอใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยๆ

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

7.เกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

1.การจัดให้มีสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 10 หมู่บ้าน

2.การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อยังชีพสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3.การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

4.การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดีขึ้นในสังคม

5.ร้อยละของประชากรที่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

 

8.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ร้อยละของประชาชนร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

2.จำนวนแหล่งน้ำและพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูหรือเพิ่มขึ้น

 

              ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณี 

เป้าประสงค์

1.ประชากรในตำบลคลองเกตุ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างครบครันและต่อเนื่อง

2.พัฒนาการกีฬานันทนาการและเสริมสร้างสุขภาพให้ประชากร

3.ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

          4.ตำบลคลองเกตุ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีคงอยู่กับประชากร  

 

13 กันยายน 2562
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

เกี่ยวกับเรา.

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

          สรรสร้างการศึกษา  พัฒนาการคมนาคม  บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

          ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน   มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    2.2 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

 

          1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านตำบลน่าอยู่                               ประกอบ   8    แนวทาง

                   1)  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

                   2)  จัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

                   3)  พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข

                   4)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

                    5)  นันทนาการและการกีฬา

                   6)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

                   7)  สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

                   8)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณี

                                                                             ประกอบด้วย   2   แนวทาง

                   1)  พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของคนใจชุมชน

                   2)  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

          3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง                             ประกอบด้วย   1 แนวทาง

                   1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

          4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ                      ประกอบด้วย  1  แนวทาง

                   1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

          5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ      ประกอบด้วย    4   แนวทาง

                    1)  พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

 2)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 3)  พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

2.3 เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลน่าอยู่

              เป้าประสงค์

          1. ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอทั่วถึงและมีมาตรฐาน

          2. พัฒนาการกีฬานันทนาการและเสริมสร้างสุขภาพให้ประชากร

          3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          4. สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพที่ดี

          5. ประชากรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

          6. ตำบลคลองเกตุ มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีคงอยู่กับประชากร

           7. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

               

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.ก่อสร้างปรับปรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

1.จำนวนเส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น

2.จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ปรับปรุงบำรุงรักษา

3.จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

4.ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความพึงพอใจ

2.การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

1.จำนวนการขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น

2.จำนวนการขุดคลอง แหล่งน้ำ และคลองส่งน้ำ

3.พัฒนาด้านพัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข

1.ร้อยละของประชากรทั้งหมดมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ประชาชนทุกคนได้รับการบริหารจากแพทย์สาธารณสุขที่มีคุณภาพ

4.การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.ร้อยละของเด็กเยาวชนและประชาชนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2.ปัญหายาเสพติดลดลงหรือไม่มี และชุมชนแข็งแรง

5.การพัฒนาเกี่ยวกับนันทนาการและการกีฬา

1.การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการครอบคลุม 10 หมู่บ้าน

2.การปรับปรุงสนามกีฬา พร้อมจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับโรงเรียนในเขตตำบลคลองเกตุและทุกหมู่บ้าน

3.ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

4.ประชาชนมีความพึงพอใจ

6.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.ร้อยละของประชากรที่ให้ความร่วมมือในการเพิ่มอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ร้อยละของชุมชนที่เสี่ยงภัยมีมาตรการป้องกันภัย

3.ร้อยละของประชากรที่ได้รับการช่วยเหลือจากภัยพิบัติต่าง

4.ร้อยละของประชากรมีความพึงพอใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยๆ

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

7.เกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

1.การจัดให้มีสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 10 หมู่บ้าน

2.การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อยังชีพสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3.การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

4.การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดีขึ้นในสังคม

5.ร้อยละของประชากรที่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

 

8.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ร้อยละของประชาชนร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

2.จำนวนแหล่งน้ำและพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูหรือเพิ่มขึ้น

 

              ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณี 

เป้าประสงค์

1.ประชากรในตำบลคลองเกตุ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างครบครันและต่อเนื่อง

2.พัฒนาการกีฬานันทนาการและเสริมสร้างสุขภาพให้ประชากร

3.ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

          4.ตำบลคลองเกตุ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีคงอยู่กับประชากร  

 

13 กันยายน 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายบุญธรรม นพรัตน์)
นายก อบต.คลองเกตุ