info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75
เดือนนี้ 3,840
เดือนที่แล้ว 8,890
ทั้งหมด 43,139

today วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ อบต.คลองเกตุ
"สรรสร้างการศึกษา พัฒนาการคมนาคม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พันธกิจ อบต.คลองเกตุ
1.พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบองค์รวม ให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี อยู่รอดปลอดภัย รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบูรณาการ 3.เร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ เร่งพัฒนาเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรให้สะดวก รวดเร็ว 4.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 5.ส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742