info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 237
today วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ อบต.คลองเกตุ
"สรรสร้างการศึกษา พัฒนาการคมนาคม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พันธกิจ อบต.คลองเกตุ
1.พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบองค์รวม ให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี อยู่รอดปลอดภัย รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบูรณาการ 3.เร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ เร่งพัฒนาเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรให้สะดวก รวดเร็ว 4.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 5.ส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คลองเกตุ
ว่าง
นายก อบต.คลองเกตุ