info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 33
เมื่อวาน 134
เดือนนี้ 2,435
เดือนที่แล้ว 5,124
ทั้งหมด 16,140

อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

        1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

        2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

        3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

        4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

        7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

        9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

        1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

        2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

        3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

        4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

        5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

        6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

        7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

        8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

        9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

       10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

       11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

       12. การท่องเที่ยว

       13. การผังเมือง

13 กันยายน 2562

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

        1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

        2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

        3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

        4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

        7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

        9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

        1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

        2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

        3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

        4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

        5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

        6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

        7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

        8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

        9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

       10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

       11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

       12. การท่องเที่ยว

       13. การผังเมือง

13 กันยายน 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายบุญธรรม นพรัตน์)
นายก อบต.คลองเกตุ