info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 95
เดือนนี้ 5,234
เดือนที่แล้ว 8,761
ทั้งหมด 31,367

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file พรบ.การรับเงิน จ่ายเงิน ฝากเงิน เก็บเงิน การตรวจเงิน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742