messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow วัฒนธรรมองค์กร
รายงานผล โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 405
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 146
find_in_page นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 245
รายงานผล กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 226
รายงานผล โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 93
ผลการดำเนินกิจกรรม ประชุมพนักงานประจำเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 208
ผลการดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 203
ผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 208
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1