องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ราบงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 65
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file หนังสือ+พรบ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 65
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2