info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
play_arrow มาตรการป้องกันการทุจริต
insert_drive_file ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020